Thông báo chiêu sinh năm học 2019-2020

Khai giảng: 05/08/2019

  • Giảm 10% học phí khi đăng ký trước ngày 15/07/2019
  • Giảm 5% học phí khi đăng ký từ ngày 15/07/2019 đến ngày 05/08/2019
  • Giảm 5% học phí khi đăng ký học từ 2 môn trở lên


Print