BAN CỐ VẤN CHUYÊN MÔN

TS. TRỊNH THANH ĐÈO
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
TS. LÊ NGỌC PHƯƠNG
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân vân,
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
ThS. PHAN CÔNG CHINH
Trung tâm Ngoại ngữ, Trường ĐH KHTN
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
TS. ĐẶNG HOÀI TRUNG
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
TS. NGUYỄN CÔNG TRÁNH
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
ThS. LÊ THIÊN THƯ
Trường Phổ thông Năng Khiếu,
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh